10/05 2023

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem má za sebou dlouhou a úspěšnou historii práce s romskou komunitou. Tato zkušenost vychází z historie Centra a původním primárním zaměřením na tuto cílovou skupinu.

 

Podpora romských rodin
romove

Mnoho našich pracovníků má romské kořeny a svou znalost jazyka, kultury a zvyklostí tak mohou využít při práci s klienty.

Od roku 2012 je naše činnost zaměřena na klienty z majoritní i minoritní společnosti.

 Výsledky práce s romskými rodinami: 
K roku 2023 jsme pracovali s 73 romskými rodinami, k datu psaní tohoto příspěvku  stále máme 42 aktivních rodin.

Naše úspěchy v této oblasti lze přirovnat k mozaice, kde každý kousek skládačky představuje jeden úspěšný příběh.

 

Jedním z takových příběhů je rodina Horvátových.

Před několika měsíci se obrátili na naše centrum s žádostí o pomoc při hledání vhodného bydlení. Díky naší podpoře a spolupráci s místními úřady se jim podařilo najít nový domov, kde dnes žijí šťastně a bezpečně. Děti chodí do školy a rodiče pravidelně navštěvují naše poradenské centrum, kde se učí novým dovednostem a získávají informace o možnostech zaměstnání a dalšího vzdělávání.

Dalším příkladem je příběh mladého Romana, který se narodil do rodiny s nízkým sociálním statusem. Jeho rodiče neměli dostatečné prostředky na to, aby mu zajistili kvalitní vzdělání. Díky naší podpoře a spolupráci s místní školou se Romanovi podařilo získat stipendium a dnes je úspěšným studentem střední školy.

 

Tyto příběhy ilustrují, jak naše centrum dokáže pozitivně ovlivnit životy romských rodin a jednotlivců. Naše práce však nekončí pouze u poskytování materiální pomoci.

Klíčovou součástí naší činnosti je také práce na prevenci sociálního vyloučení a diskriminace. 
Jedním z hlavních cílů našeho centra je snižování míry sociálního vyloučení a diskriminace romské komunity. K tomu využíváme různých nástrojů, jako jsou kulturní a vzdělávací akce, které mají za cíl zlepšit vzájemné porozumění mezi majoritní a minoritní společností. 
Díky tomu se podařilo zlepšit vnímání Romů v místní společnosti a snížit míru předsudků a stereotypů.

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na podporu romských dětí a mládeže. Pravidelně pořádáme hodiny doučování, které pomáhají zlepšit jejich školní výsledky a zvyšují šance na úspěšné uplatnění na trhu práce.

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem má za sebou dlouhou a úspěšnou historii práce s romskou komunitou. Díky našim zkušenostem a znalostem romské kultury jsme schopni efektivně pomáhat romským rodinám a jednotlivcům v různých oblastech života. Naše práce přináší pozitivní výsledky nejen pro romskou komunitu, ale také pro celou společnost, která se stává tolerantnější a otevřenější různým kulturám.