Sociální služby

Azylový dům pro muže


Aktuální kapacita azylového domu

Dokumenty ke stažení


 • Azylový dům v Lysé nad Labem podporuje muže bez domova (dále uživatel) při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, umožnění přípravy stravy, osobní hygieny a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost.
 • Azylový dům poskytuje tuto službu celoročně a to od PO- PÁ – od 8.00-16.30. V případě potřeby je možné kontaktovat pracovníky služby i mimo tuto dobu, prostřednictvím veřejně dostupných kontaktních informací na webových stránkách, nebo propagačních materiálech poskytovatele služby.
 • Služba je především určena pro občany s trvalým pobytem v okrese Nymburk, nebo na území Středočeského kraje.
 • S žádostí o pomoc se mohou muži nebo ženy obrátit buď přímo na naše zařízení osobně, nebo telefonicky, emailem, případně přes sociální odbor, či přes Městkou policii nebo policii ČR.
 • Pracovníci služby pomáhají uživatelům s řešením jejich obtížné situace a to na základě osobních cílů uživatele a jeho individuálního plánu.
 • Uživatelé jsou vedeny k plné samostatnosti, aby se dokázaly zapojit do běžného společenského života a následně v budoucnu nemuseli vyhledávat obdobnou sociální službu.
 • Služba je poskytována takovým způsobem, aby byla zachována a respektována lidská důstojnost a chráněna osobní svoboda každého uživatele (dle. Vnitřních pravidel pro ochranu práv uživatelů služby, Ochrana práv uživatelů azylového domu).
 • Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dbáme na individuální přístup, vypracováváme krátkodobé a dlouhodobé cíle u jednotlivých uživatelů, na jejich plnění se podílí uživatel a jeho klíčový pracovník.
 • Rozsah činností a výše úhrady za poskytované služby jsou stanoveny v ceníku, který je v souladu s
 • 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • Azylový dům pro muže je provozován ve Městě Lysá nad Labem a jejím provozovatelem je Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. (poskytovatel, organizace). Služba je poskytována uživatelům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a navazujících právních předpisů.
 • Poskytovatel poskytuje azylové bydlení takovým způsobem, který je v souladu se standardy kvality sociálních služeb, které má poskytovatel vypracovány pro potřeby tohoto zařízení, všichni pracovníci jsou se standardy seznámeni a postupují v souladu se zněním. Pracovníci poskytují sociální služby uživatelům takovým způsobem, který zachovává jejich lidská a občanská práva, dbají na zachování jejich lidské důstojnosti a soukromí, zachovávají mlčenlivost o údajích týkajících se těchto osob, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Respektují osobnost a nezávislost každého uživatele bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatele služby k různým oblastem života.
 • Azylové bydlení je založeno na smluvním principu. Smlouva je uzavírána v písemné formě, je vyhotovena ve dvou originálech a obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, zejména:
 • Označení smluvních stran.
 • Rozsah poskytování a výše úhrady.
 • Místo a čas poskytování sociální služby.
 • Způsob úhrady za sociální službu.
 • Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby.
 • Výpovědní důvody a výpovědní lhůty.
 • Dobu platnosti smlouvy.
 • Závěrečná ustanovení.
 • Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracovávání osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti.
 • Osobní údaje uvedené v osobní složce uživatele, jsou archivována v tištěné podobě v budově poskytovatele, který zabezpečí tento archiv proti možnému zneužití třetí osobou. Dále, je totožná evidence vedena v elektronické podobě, na která se vztahují stejná pravidla a zásady pro bezpečnost
 • s nakládáním osobních údajů, jako v podobě tištěné. Uživatel má právo kdykoliv do své osobní složky nahlížet.
 • Způsob poskytování služby v azylovém domě je vymezen procedurálními pravidly obsažené v dokumentu „Pracovní postup při provádění základních činností“, který má poskytovatel vypracován a který bude aktualizovat dle individuálních potřeb a cílů uživatele s přihlédnutím k ochraně práv uživatelů azylového domu (dle. Vnitřních pravidel pro ochranu práv uživatelů služby, Ochrana práv uživatelů azylového domu).
 • Azylové ubytování je poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách a vnitřními pravidly organizace. Jsou respektována základní lidská práva a nároky osob využívající tuto službu.

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Komentáře
Close